Ruch z ujemnymi punktami

19 grudnia 2016 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Komisja licencyjna PZPN wydała werdykt ws. Ruchu Chorzów. Klub został ukarany ośmioma ujemnymi punktami w bieżącym sezonie. Kara może zostać zmniejszona do czterech punktów, jeśli do 31 stycznia przyszłego roku, uregulowane zostaną zaległości wobec byłych piłkarzy „Niebieskich”.

– Fundacja posiada zobowiązania finansowe wobec byłych zawodników, które powinny zostać jak najszybciej uregulowane i nikt tego faktu nie kwestionuje. Nie było jednak zamiarem zarządu Ruchu nie informowanie o tej sytuacji i nieuregulowanych płatnościach w trakcie przygotowań do procesu licencyjnego. Po prostu inaczej interpretowaliśmy formę sprawozdawczości między Ruchem a komisją w trakcie przygotowywania dokumentacji. Teraz nie pozostaje nam nic innego jak najszybciej wypełnić zalecenia komisji – powiedział wiceprezes Ruchu Mirosław Mosór za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej klubu.

Treść komunikatu komisji licencyjnej:

W dniu 19 grudnia 2016 roku w późnych godzinach wieczornych, Komisja ds. Licencji Klubowych PZPN podjęła decyzję w sprawie naruszenia przez klub Ruch Chorzów wymogu kryterium F09 Podręcznika Licencyjnego dla Klubów Ekstraklasy na sezon 2016/2017 w zakresie nieuregulowania wynagrodzeń pracowników Fundacji Ruch Chorzów, będących jednocześnie piłkarzami Klubu. Na gruncie niezwykle złożonego i bezprecedensowego stanu faktycznego, Komisja doszła do następujących wniosków.

 • w świetle punktu 10.2.2 Podręcznika Licencyjnego Komisja uznała, że Fundacja stanowi wraz z Ruchem Chorzów jeden podmiot ubiegający się o licencję. W konsekwencji nieuregulowane zobowiązania Fundacji powinny być traktowane analogicznie jak zobowiązania Ruchu;

 • celem utworzenia Fundacji, a w szczególności zawierania równoległych umów z Klubem i Fundacją nie było obejście przepisów licencyjnych, lecz wykorzystanie możliwości optymalizacji zobowiązań publicznoprawnych;

 • naruszenie przepisów zobowiązujących Klub do wykazania zadłużenia Fundacji w dokumentacji licencyjnej nie miało charakteru umyślnego.

W powyższej sytuacji Komisja uznała, że wymiar zastosowanej sankcji powinien w sposób surowy odzwierciedlać fakt długotrwałego nieregulowania zobowiązań finansowych wobec piłkarzy, jednak w zakresie naruszenia obowiązku sprawozdawczego, powinna mieć charakter edukacyjny i prewencyjny, a nie represyjny.

Przy podejmowaniu decyzji Komisja uwzględniła fakt, że Zarząd Ruchu Chorzów:

 • uznał winę Klubu w zakresie nieregulowania zobowiązań wobec piłkarzy;

 • udowodnił, że odmienna od prezentowanej przez Komisję interpretacja punktu 10.2.2 Podręcznika nie miała charakteru oszustwa;

 • zobowiązał się do przestrzegania punktu 10.2.2 Podręcznika Licencyjnego i akceptowania jego interpretacji zgodnej ze stanowiskiem Komisji;

 • poinformował Komisję, że od lipca 2015 roku Klub i Fundacja nie zawierają nowych, równoległych umów z piłkarzami, a dotychczas zawarte umowy wygasły.

W tej sytuacji Komisja postanowiła:

 • zaakceptować wniosek Zarządu Ruchu Chorzów i nałożyć na Klub z tytułu naruszenia wymogu F09 Podręcznika sankcję regulaminową odjęcia 8 pkt w bieżącym sezonie z jednoczesnym zawieszeniem odebrania 4 pkt do dnia 31 stycznia 2017, które to punkty zostaną anulowane w przypadku spłaty do tego terminu przez Klub lub Fundację wszystkich zaległości finansowych w stosunku do pracowników Fundacji będących jednocześnie piłkarzami Klubu;

 • wyłączyć do odrębnego postępowania kwestię naruszenia przez Klub, w związku ze zobowiązaniami Fundacji, wymogu F04 Podręcznika oraz naruszenia uchwał Komisji ograniczających wysokość wynagrodzeń piłkarzy Ruchu Chorzów w ubiegłych sezonach.

Pełne uzasadnienie powyższej decyzji, szczegółowo naświetlające jej motywy, zostanie sporządzone i podane do publicznej wiadomości w ciągu 48 godzin. Na tym etapie Komisja podkreśla, że zasadniczą przesłanką, którą kierowała się w tej, niezwykle złożonej sprawie, było:

 • zapewnienie maksymalnie szybkiej spłaty wszystkich zaległości w stosunku do piłkarzy – pracowników Fundacji;

 • uświadomienie całemu środowisku piłkarskiemu konieczności transparentnego prezentowania wszystkich rozliczeń z piłkarzami w ramach procesu licencyjnego;

 • dalsze podnoszenie standardu ochrony licencyjnej wszystkich zobowiązań pracowniczych (w tym piłkarskich) niezależnie od ich formy prawnej i podmiotu zaciągającego zobowiązania.

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest