Samorząd może ponosić koszt zakupu biletów dla uczniów

Samorząd może ponosić koszt zakupu biletów dla uczniów

8 kwietnia 2017 Wyłączone przez redakcja

Bilet do szkoły. Samorząd może ponosić koszt zakupu biletów dla uczniów. Gmina może zapewnić bezpłatny transport dzieci do szkół i przedszkoli również przez zakup biletów – uważa RIO.


Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski zwrócił się do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z pytaniem, czy samorząd może ponosić koszt zakupu biletów dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, które mieszkają poza jej granicami, a korzystają z opieki przedszkolnej i uczęszczają do szkół prowadzonych przez gminę.Jak podkreśla Jan Uksik , zastępca prezesa RIO w Opolu, zgodnie z ustawą o systemie oświaty, jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna.

Gmina może również zorganizować dzieciom bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego również w przypadkach, w których nie ma takiego obowiązku. Według przytoczonych przez RIO przepisów, droga dziecka z domu do szkoły nie może przekraczać: trzech km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych, czterech km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

Natomiast jeżeli droga dziecka z domu do szkoły przekracza wskazane odległości, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.„Biorąc pod uwagę uprawnienia jednostek samorządu terytorialnego wynikające z przepisów prawnych oraz samorządowych ustaw ustrojowych, w pozostałych przypadkach, gmina może zapewnić bezpłatny transport dzieci do szkół i przedszkoli, również przez zakup biletów” – czytamy w piśmie wiceprezesa RIO w Opolu.

Uksik przytoczył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ( sygn. akt I SA/Rz 699/15), według którego opiekunom przysługuje prawo wyboru szkoły, do której ma uczęszczać dziecko i jest to konstatacja gwarantująca równość podmiotów wobec prawa. „Należy więc odrzucić, aby intencją ustawodawcy było uniemożliwienie gminom bezpłatnego dowozu dzieci do szkół, w sytuacji gdy zamieszkują one poza obwodem danej szkoły, albo nawet poza terytorium gminy” – uważa RIO.

(PAP)

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest