Sprawdź co podpisujesz!

Sprawdź co podpisujesz!

6 kwietnia 2017 Wyłączono przez redakcja

Miejski Rzecznik Konsumaneta ostrzega: sprawdź co podpisujesz! Do Miejskiego Rzecznika Konsumentów stale napływają skargi na przedsiębiorców świadczących usługi telekomunikacyjne, dostawy energii elektrycznej. Przedstawiciele wprowadzają w błąd konsumentów informując, że są pracownikami dotychczasowego dostawcy usług.

Zgłaszają się w mieszkaniu konsumentów lub kontaktują się telefonicznie. Podczas rozmowy z konsumentem proponują obniżenie wysokości opłat za świadczone usługi poprzez zmianę umowy. Osoby te nie informują, że wyrażenie zgody na obniżenie rachunków stanowi zawarcie nowej umowy z nowym przedsiębiorcą, z którego usług do tej pory nie korzystali. Konsumenci działając w zaufaniu do swoich dotychczasowych dostawców usług podpisują dokumenty bez wcześniejszego zapoznania się z ich treścią. Przedsiębiorca pomimo, że zobowiązany jest wydać dokument umowy, w niektórych przypadkach nie pozostawiają konsumentowi podpisanych dokumentów. Brak dokumentu umowy uniemożliwia identyfikację przedsiębiorcy, sprawdzenie warunków na jakich umowa została zawarta, a także uniemożliwia odstąpienie od umowy w przypadku braku akceptacji jej postanowień. Niniejsza informacja nie ma na celu zniechęcania konsumentów do zmiany dostawców usług i wyboru najkorzystniej oferty, jednak należy pamiętać o ostrożności przy podpisywaniu jakichkolwiek dokumentów w domu, oraz podawaniu swoich danych osobowych czy wysokości rachunków przez telefon. Osoby, które zawarły umowę na odległość bądź poza lokalem przedsiębiorcy mogą od niej odstąpić bez podania przyczyn w terminie 14 dni od jej podpisania, składając przedsiębiorcy, z którym zawarli umowę odpowiednie oświadczenie na piśmie. Pismo o odstąpieniu od umowy należy przygotować w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, drugi zachować dla siebie. Należy pamiętać, że oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest skuteczne wyłącznie gdy zostało wysłane do przedsiębiorcy.

Pamiętaj:

  • Przed podpisaniem umowy dokładnie zapoznaj się z jej treścią,
  • Porównaj treść otrzymanych dokumentów z przekazanymi przez przedstawiciela przedsiębiorcy informacjami, w szczególności z kim została zawarta umowa,
  • Porównaj ofertę z ofertami innych przedsiębiorców,
  • Masz prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa w terminie 14 dni.

W razie wątpliwości mieszkańcy Chorzowa mogą zwrócić się do Miejskiego Rzecznika Konsumentów – Urząd Miasta Chorzów Rynek 1 pok. 420 (tel. 32 2413 – 194; 32 41 65 420).

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest