Okiem wojewody. Sprawdziliśmy, ile gmin przyjęło uchwały obniżające pensje włodarzy

Okiem wojewody. Sprawdziliśmy, ile gmin przyjęło uchwały obniżające pensje włodarzy

26 czerwca 2018 Wyłączone przez redakcja

Sześć uchwał w woj. śląskim; szesnaście w lubelskim. Zapytaliśmy w urzędach wojewódzkich, ile uchwał w sprawie obniżenia wynagrodzenia wójtów przedłożono wojewodzie. Okiem wojewody. Sprawdziliśmy, ile gmin przyjęło uchwały obniżające pensje włodarzy


Okiem wojewody. Sprawdziliśmy, ile gmin przyjęło uchwały obniżające pensje włodarzyZ początkiem lipca zaczynają obowiązywać nowe minimalne i maksymalne stawki wynagrodzenia zasadniczego m.in. wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Rozporządzenie weszło w życie 19 maja 2018 r., natomiast obniżenie wynagrodzeń osób zarządzających będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

Tyle, że rozporządzeniem nie może nakazać radom gmin podjęcia uchwał obniżających pensje prezydentów, burmistrzów i wójtów. 

Obniżka dotyczy minimalnego i maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego osób pełniących funkcje zarządzające w jednostkach samorządu terytorialnego lub związkach jednostek samorządu terytorialnego, zatrudnianych na podstawie wyboru albo powołania – nowe rozporządzenie wejdzie w życie 19 maja 2018 r., natomiast obniżenie wynagrodzeń będzie obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

W przypadku wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka i starosty pensje nie mogą dziś przekroczyć 12,5 tys. zł. To 7-krotność kwoty bazowej, która w ustawie budżetowej na 2018 r. została zamrożona na poziomie 1 789,42 zł. Zgodnie z nowym rozporządzeniem rady miast i gmin będą mogły obciąć pensje włodarzom, ale rozporządzenie ich do tego nie zmusi.

„Brak jest podstaw prawnych do zastosowania środków nadzorczych przez wojewodę śląskiego, w przypadku gdy rada gminy nie podejmie uchwały w przedmiotowej sprawie” – zaznacza Alina Kucharzewska, rzecznik wojewody śląskiego.

Przypomina, że zakres i tryb sprawowanego przez wojewodę nadzoru wynika z treści art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, zgodnie z którym „uchwała lub zarządzenie organu gminy sprzeczne z prawem są nieważne. O nieważności uchwały lub zarządzenia w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia doręczenia uchwały lub zarządzenia.

„Przepisy nie przewidują uprawnień wojewody do wydania zarządzeń zastępczych w przedmiotowym zakresie” – podkreśla Kucharzewska.

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego uchwały ustalające nowe wynagrodzenie wójta podjęło jak dotąd 10 gmin. „Wojewoda dotychczas nie zakwestionował żadnej z takich uchwał” – informuje Adrian Mól, rzecznik prasowy wojewody kujawsko-pomorskiego. „Ocena prawna dokonywana będzie indywidulanie wobec poszczególnych gmin” – dodał, pytany o to, jakie kroki będzie podejmował wojewoda wobec gmin, które takich uchwał w terminie nie podejmą.

Do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 14 uchwał określających nowe wynagrodzenia wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

„Kwestie realizacji (zastosowania) przez organy samorządu terytorialnego przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagrodzenia pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) w sytuacji niepodjęcia przez radę nowej uchwały dotyczącej wynagrodzenia wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałka województwa mogą być przedmiotem rozważań w zakresie regulacji wynikających z ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przez organy j.s.t. np. art. 11 ust. 1” – informuje Małgorzata Waksmundzka-Szarek, rzecznik prasowy wojewody podkarpackiego.

W województwie lubelskim wojewodzie przedłożono 16 uchwał rad gminnych w sprawie wynagrodzenia wójtów (burmistrzów, prezydentów miast), uwzględniających stan prawny wprowadzony nowym rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

„Rozstrzyganie kwestii, jakie kroki będzie podejmował wojewoda wobec gmin, które takich uchwał nie podejmą, na obecnym etapie sprawy jest przedwczesne” – podkreśla Radosław Brzózka, rzecznik prasowy wojewody lubelskiego.

Jak informują służby prasowe wojewody łódzkiego, do tamtejszego urzędu wojewódzkiego wpłynęło kilkanaście uchwał.

„Ustawodawca w aktualnie obowiązującym stanie prawnym nie przewidział wprost mechanizmów nadzorczo-kontrolnych, jakie można byłoby zastosować wobec organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego niepodejmujących uchwał w przedmiocie wynagrodzeń dla wójtów (burmistrzów, prezydentów)” – wskazuje z kolei Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. „Z telefonicznych zapytań kierowanych do Wydziału Nadzoru można jedynie wysnuć wniosek, że część gmin jest w trakcie podejmowania uchwał w sprawie wynagrodzeń dla wójtów (burmistrzów)” – dodaje.

PAP Samorząd

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest