Formularz do zmiany. RIO: najpóźniej do 4 maja 2020 gminy muszą zmienić wzory deklaracji śmieciowych

Formularz do zmiany. RIO: najpóźniej do 4 maja 2020 gminy muszą zmienić wzory deklaracji śmieciowych

2 września 2019 Wyłączono przez redakcja
Uchwały rad gmin w sprawie wzoru deklaracji śmieciowej wydane przed 4 maja 2019 r. trzeba będzie zmienić – przypomina RIO. Wszystko przez unijne przepisy o ochronie danych.  

W opublikowanym komunikacie RIO w Lublinie poinformowała o konieczności zmiany wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości.

Jak podała Izba ma to związek z obowiązującą od 4 maja tego roku ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

Jak wyjaśniła RIO, przyjęcie tej ustawy miało na celu dostosowanie istniejących już przepisów prawnych do nowych europejskich i krajowych unormowań związanych z ochroną danych osobowych. Jedną z nich była ustawa z dnia 13 września 1994 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.).

Po nowelizacji jej dotychczasowy art. 6n ust. 1 pkt 1 stanowi, że rada gminy określa wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6 m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, informacje wskazane w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm) oraz pouczenie, że deklaracja ta stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, a także informacje o terminach i miejscu składania deklaracji.

Z kolei stosownie do treści art. 165 ustawy nowelizującej (przepis przejściowy), dotychczasowe uchwały rad gmin w sprawie wzoru deklaracji śmieciowej wydane przed dniem wejścia w życie tej ustawy – tj. przed dniem 4 maja 2019 r. – zachowuje swoją moc do czasu wydania nowych uchwał na podstawie art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu nadanym ustawą nowelizującą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie przepisów ustawy, czyli w praktyce do dnia 4 maja 2020 r.

Zdaniem RIO oznacza to, że stosowanie dotychczasowych deklaracji zostało ograniczone do wskazanego wyżej terminu, a rady gmin zostały zobowiązane do wprowadzenia w tym okresie nowych regulacji w tej sprawie odpowiadających rozszerzonemu, o kwestie odnoszące się do danych osobowych, zakresowi upoważnienia ustawowego.

żródło PAP samorząd
Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest