Ograniczenia w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

Ograniczenia w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego

16 marca 2020 Wyłączono przez redakcja

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego od poniedziałku 16 marca 2020 roku do odwołania wprowadza się następujące zmiany w funkcjonowaniu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 1. Urząd nie przyjmuje klientów (z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych); wszystkie wizyty umówione do tej pory telefonicznie, przez rezerwację internetową, bezpośrednio przez pracowników Urzędu, a także wezwania do osobistego stawienia się w Urzędzie zostają anulowane.
 2. Pracownicy Urzędu pracują w dotychczasowych godzinach pracy Urzędu bez zmian.
 3. Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Śląski Urząd Wojewódzki mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP, z uwzględnieniem zakresu podanego w Informacjach Szczegółowych zawartych w 8.
 4. Przy wejściu do budynków w Katowicach (przy ul. Jagiellońskiej 25 i przy ul. Powstańców 41a), Bielsku-Białej i Częstochowie wystawione zostaną „skrzynki podawcze”, do których klienci mogą składać dokumenty lub informacje (bez potwierdzenia złożenia dokumentu) z prośbą o kontakt w prowadzonej przez Urząd sprawie.
 5. Zawieszona zostaje możliwość osobistego składania skarg i wniosków.
 6. Wykaz telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych i pracowników znajduje się na stronie internetowej Urzędu katowice.uw.gov.pl w zakładce kontakt/książka teleadresowa (http://www.katowice.uw.gov.pl/kontakt/ksiazka-adresowa/szukaj), a wykaz telefonów do sekretariatówposzczególnych komórek organizacyjnych znajduje się w pkt. 9.
 7. Aktualizowane na bieżąco informacje w powyższym zakresie będą dostępne na stronie Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w holu Urzędu.
 8. Informacje szczegółowe:
 • SPRAWY PASZPORTOWE (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  1. Zamknięte zostają wszystkie punkty paszportowe.
  2. W Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie możliwe są wyłącznie: odbiór paszportu i złożenie wniosku niezbędnego z ważnych przyczyn niecierpiących zwłoki, wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym wizyty (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00):
   • Katowice – 32 20 77 777, 32 20 77 353, 32 20 77 354, 32 20 77 355, 32 20 77 359, 32 20 77 360, 32 20 77 361,
   • Bielsko-Biała – tel. 33 813 62 95, 33 813 62 71,
   • Częstochowa – tel. 34 378 21 65, 34 378 21 75, 34 378 22 27, 34 378 22 28.
 • OBSŁUGA CUDZOZIEMCÓW I ZEZWOLENIA NA PRACĘ (Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców):
  1. Urząd nie prowadzi bezpośredniej obsługi cudzoziemców.
  2. Wnioski i dokumenty (w tym uzupełnienia dokumentów) można przesyłać wyłącznie drogą pocztową lub za pośrednictwem „skrzynki podawczej” (przy wejściach do budynków w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie (bez potwierdzenia złożenia dokumentu).
  3. Decyzje dotyczące udzielonych zezwoleń (na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE oraz zezwoleń na pracę) będą wyłącznie wysyłane przez pracowników za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny podany w toku postępowania.
  4. Odbiór dokumentów (w tym decyzji, kart pobytu) niezbędnych z ważnych przyczyn niecierpiących zwłoki – wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym wizyty (od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 14:00):
   • Katowice – tel. 32 20 77 660,
   • Bielsko-Biała – 33 813 62 90,
   • Częstochowa – tel. 34 378 22 28, 34 378 22 27,
  5. Dodatkowa informacja telefoniczna:
   • Katowice – infolinia dla cudzoziemców – tel. 32 606 32 32,
   • Bielsko-Biała – punkt informacyjny dla cudzoziemców – tel. 33 813 62 66, 33 813 62 75,
   • Częstochowa – infolinia dla cudzoziemców – tel. 34 378 22 22, 34 378 20 01, 34 378 20 02
 • KOORDYNACJA ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (Wydział Rodziny i Polityki Społecznej)
  1. Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów w Punkcie Obsługi Klienta w Katowicach przy ul. Powstańców 41a.
  2. Kontakt z pracownikami jest możliwy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30 – tel. – 32 606 33 56, e-mail: koordynacjaswiadczeneu@katowice.uw.gov.pl, koordynacjaeu@katowice.uw.gov.pl
 • ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI (Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności)
  1. Posiedzenia Komisji orzekającej zostają zawieszone do odwołania.
  2. O nowych terminach posiedzeń składów orzekających zostaną Państwo powiadomieni listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 1. Numery telefonów do sekretariatów poszczególnych wydziałów/biur Urzędu:
 • Biuro Administracyjne – 32 20 77 230
 • Biuro Organizacyjno-Budżetowe – 32 20 77 252
 • Biuro Wojewody – 32 20 77 221
 • Inspektor Ochrony Danych – 32 20 77 975
 • Państwowa Straż Rybacka – 32 20 77 819
 • Państwowa Straż Łowiecka – 32 20 77 892
 • Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Katowicach – 32 20 77 417
 • Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności – 32 20 77 815
 • Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – 32 20 77 700
 • Wydział Finansów i Budżetu – 32 20 77 308
 • Wydział Infrastruktury – 32 20 77 589
 • Wydział Kontroli – 32 20 77 296
 • Wydział Nadzoru Prawnego – 32 20 77 496
 • Wydział Nadzoru Właścicielskiego – 32 20 77 408
 • Wydział Rodziny i Polityki Społecznej – 32 20 77 824
 • Wydział Rozwoju i Współpracy Terytorialnej – 32 20 77 174
 • Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 32 20 77 326
 • Wydział Zdrowia – 32 20 77 455
 • Zespół Audytu Wewnętrznego – 32 20 77 235
 • Zespół do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych – 32 20 77 336
 • Wydział Powiadamiania Ratunkowego – 32 20 77 478
żródło – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest