Stanowisko CEZ Chorzów

Stanowisko CEZ Chorzów

7 sierpnia 2020 Wyłączono przez redakcja

Otrzymaliśmy stanowisko CEZ Chorzów SA. do naszej dzisiejszej porannej publikacji. Przytaczamy w całości oświadczenie wystosowane do naszej redakcji przez rzecznika prasowego Pana Sebastiana Włodarskiego;

Stanowisko CEZ Chorzów S.A.

W związku z sytuacją dotyczącą dzielnic Chorzów Stary i Osiedle Michałkowice, uprzejmie informujemy, że pomimo kontroli Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Katowicach, której przedmiotem były m.in. drobiazgowe oględziny wszystkich magazynów biomasy na terenie Chorzowa, nie wskazano żadnych nieprawidłowości, które nawet pośrednio związane byłyby z faktem transportu, magazynowania, czy też spalania przez CEZ Chorzów S.A. biomasy.

Niezależnie od powyższego, pragniemy poinformować, iż w celu zmniejszenia związanych z magazynowaniem biomasy uciążliwości, CEZ Chorzów S.A. z własnej inicjatywy podjęła szereg niżej wymienionych działań, które to działania mają na celu minimalizację lub eliminację przedmiotowych uciążliwości:

  • w celu ograniczenia oddziaływania zapachowego na tereny przyległe w obrębie magazynów buforowych zlokalizowanych w rejonie ul. Narutowicza oraz w obrębie magazynu buforowego przy ul. Królowej Jadwigi magazynowana jest biomasa wyłączenie w postaci pelletów łuski ze słonecznika (najmniej podatna na emisję zapachów);
  • w celu likwidacji oddziaływania zapachowego na tereny przyległe z magazynów buforowych gdzie magazynowane były wysłodki z buraków cukrowych (rodzaj biomasy mogący stanowić, zwłaszcza przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych, źródło odczuwalnych zapachów), całkowicie uprzątnięto ten rodzaj biomasy (łącznie z niewielkimi pozostałościami po magazynowanych wysłodkach, które zalegały na powierzchni gruntu);
  • w celu likwidacji oddziaływania zapachowego na tereny przyległe w obrębie magazynów buforowych gdzie magazynowane były wysłodki z buraków cukrowych przeprowadzono czyszczenie terenu polegające na:
  • pobieraniu z podłoża pozostałości wysłodków buraka cukrowego,
  • separacji biomasy od pobranych przy okazji kamieni i fragmentów metali,
  • załadunku wysłodków na samochody wanny i przewiezieniu zebranej biomasy na magazyn operacyjny CEZ Chorzów przy zwale węgla,
  • w dalszej kolejności na rozsypaniu na tym terenie wapna nawozowego w celu neutralizacji ewentualnych zapachów (aktualnie trwają prace na ostatnim fragmencie magazynu – wywóz biomasy i posypanie wapnem zostaną wykonane do 7 sierpnia 2020 r.);
  • odpompowaniu z końcem lipca większości wody z rozlewiska jakie utworzyło się na tym terenie – w rejonie magazynu wysłodków z buraka w czasie opadów atmosferycznych powstało w najniższym punkcie rozlewisko, do którego spływała również woda odsączająca się z wysłodów buraka cukrowego.
  • aplikacji, do pozostałej w rozlewisku niewielkiej ilości wody oraz do większych kałuż na tym terenie, aktywatora biologicznego (proszek zawierający wybrane naturalne szczepy niepatogennych mikroorganizmów, enzymów i składników odżywczych, którego stosowanie zmniejsza ilość organicznych przyrostów osadu, zapobiega zapachowi; środek stosowany jest w oczyszczalniach ścieków, szambach i kanalizacji).

Obecnie na terenie magazynu operacyjnego magazynowana jest biomasa agro w postaci wytłoków owocowych, liści i łodyg kukurydzy oraz pellet z łuski słonecznika w ilości pozwalającej na zaspokojenie potrzeb instalacji spalania paliw przez 72 godziny. Jednocześnie Spółka CEZ Chorzów S.A., kierując się chęcią poprawy stosunków w przedstawicielami lokalnych społeczności Starego Chorzowa i Osiedla Maciejkowice, informuje, że do końca września 2020 r. zostaną całkowicie zlikwidowane magazyny biomasy zlokalizowane na terenach dzierżawionych przez CEZ Chorzów S.A. W efekcie od 1 października 2020 r. biomasa będzie magazynowana wyłącznie na terenie magazynu operacyjnego wchodzącego w skład części instalacji pomocniczej dla instalacji spalania paliw (czyli w skład układu podawania węgla i biomasy do kotłów) oraz w obrębie magazynu buforowego na terenie CEZ Chorzów S.A. przy ul. Królowej Jadwigi (teren po dawnej Elektrowni Chorzów S.A.). Pragniemy także wyjaśnić, iż na sposób i zakres magazynowania biomasy na przedmiotowych terenach miała wpływ prowadzona w celu zapewnienia ciągłości produkcji energii gospodarka paliwowa, uwzględniająca utrudnienia w wymianie handlowej pomiędzy poszczególnymi państwami oraz ogólną sytuację gospodarczą wynikłe ze stanu epidemii wywołanego koronawirusem SARS-Cov-2, wywołującego chorobę COVID-19. Sytuacja związana z pandemią rozwijała się w I połowie 2020 r. bardzo dynamicznie i była nieprzewidywalna. Problemy związane z pandemią nie ominęły także producentów i dostawców biomasy, także tych współpracujących z CEZ Chorzów S.A., w tym między innymi podmiotów spoza granic Rzeczpospolitej Polskiej. W rezultacie zaistniałej sytuacji CEZ Chorzów S.A., w celu zabezpieczenia stosownych zapasów biomasy, odpowiednich do nieprzewidywalnej sytuacji związanej z pandemią i towarzyszących ryzyk biznesowych, zmagazynował dodatkowe ilości tego paliwa.

W przypadku konieczności udzielenia dalszych wyjaśnień pozostajemy do Państwa dyspozycji. Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że – z uwagi na opisane w niniejszym piśmie działania podjęte przez CEZ Chorzów S.A. mające na celu eliminację zaistniałych uciążliwości – ocena działalności CEZ Chorzów S.A., związanej z produkcją energii elektrycznej i ciepła, przez przedstawicieli lokalnej społeczności Chorzowa Starego i Maciejkowic ulegnie poprawie.

Sebastian Włodarski

Rzecznik Prasowy

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci

pinterest