Przedsiębiorcy, JST i spółdzielnie mieszkaniowe z drugą szansą na unijne dofinansowanie efektywności energetycznej

Przedsiębiorcy, JST i spółdzielnie mieszkaniowe z drugą szansą na unijne dofinansowanie efektywności energetycznej

1 lutego 2017 Wyłączono przez redakcja

147 mln zł zarezerwowano na drugi konkurs Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. O środki na wspieranie efektywności energetycznej będzie można ubiegać się w NFOŚiGW przez dwa miesiące, od 28 lutego do 28 kwietnia 2017 r. 

Typ projektów podlegających dofinansowaniu w ramach unijnego działania 1.5 to: przebudowa istniejących systemów ciepłowniczych i sieci chłodu celem zmniejszenia strat na przesyle i dystrybucji; budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych; budowa nowych odcinków sieci cieplnej wraz z przyłączami i węzłami ciepłowniczymi w celu likwidacji istniejących lokalnych źródeł ciepła opalanych paliwem stałym; podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł niskiej emisji.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: przedsiębiorcy, jednostki samorządu terytorialnego oraz działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego nie będące przedsiębiorcami oraz spółdzielnie mieszkaniowe.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 100 mln zł dla projektów, w których co najmniej 30 proc. całkowitej redukcji emisji pyłów w projekcie będzie pochodzić z zastępowania indywidualnych źródeł ciepła poprzez wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych oraz 47 mln zł dla pozostałych projektów. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej (nie więcej niż 85 proc).

Wnioski o dofinansowanie należy składać elektronicznie w generatorze wniosków o dofinansowanie oraz w wersji papierowej w kancelarii Narodowego Funduszu w terminie od 28 lutego do 28 kwietnia 2017 r.

W dniach od 30 czerwca do 30 września 2016 r. odbył się nabór wniosków w ramach pierwszego konkursu. Zatwierdzony został raport z oceny formalnej i wnioski przekazano do oceny merytorycznej II stopnia. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2017 r.

(źródło: PAP)

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest