funkcje, własności figur geometrycznych.

funkcje, własności figur geometrycznych.

6 maja 2017 Wyłączone przez redakcja

Maturzyści, którzy pisali w piątek pisali obowiązkowy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, musieli wykazać się m.in. znajomością pojęcia funkcji, własności figur geometrycznych oraz umiejętnością rozwiązywania równań i nierówności.

Arkusz rozwiązywany przez maturzystów – który opublikowała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna – zawierał 34 zadania, w tym 25 zadań zamkniętych, czyli takich, w których uczeń wybiera jedną z czterech możliwych odpowiedzi oraz 9 zadań otwartych, gdzie zdający sam musi udzielić odpowiedzi oraz poprawnie zapisać sposób rozwiązywania.

Na maturze z matematyki m.in. funkcje, własności figur geometrycznych

Część zadań dotyczyła znajomości pojęcia funkcji, umiejętności korzystania z ich własności. Zadania dotyczyły funkcji liniowej, kwadratowej, wykładniczej oraz funkcji trygonometrycznych. W zadaniach maturzyści musieli zastosować wiadomości dotyczące rodzajów figur geometrycznych i ich własności, np. własności kątów wpisanych i środkowych, figur podobnych. Jedno z zadań wymagało obliczenia obwodu trójkąta prostokątnego, znając jego kąty. W kilku zadaniach figury geometryczne umieszczone były na płaszczyźnie kartezjańskiej, więc zdający egzamin musieli pokazać, że znają zagadnienia z geometrii analitycznej, np. wyznaczyć tangens kąta nachylenia prostej do osi x, wyznaczyć równanie prostej prostopadłej do danej prostej. W jednym z zadań należało sprawdzić, który z podanych punktów należy do okręgu o środku w punkcie (2,3) i promieniu długości 5. Zadanie, za które można było zdobyć najwięcej, czyli 5 punktów polegało m.in. na wyznaczaniu równania prostej przechodzącej przez dane punkty, szukaniu współrzędnych punktu wspólnego dwóch prostych, obliczaniu pola trójkąta. Niektóre zadania dotyczyły figur geometrycznych w przestrzeni, czyli brył.

Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów

W arkuszu znalazły się też zadania dotyczące ciągów liczbowych – arytmetycznego i geometrycznego, obliczania prawdopodobieństwa zdarzenia; na przykład: ze zbioru wszystkich liczb naturalnych dwucyfrowych losujemy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że wylosujemy liczbę, która jest równocześnie mniejsza od 40 i podzielna przez 3.

Podczas egzaminu maturzyści musieli również wykazać się umiejętnością dowodzenia.

Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwał 170 minut. Maturzyści za rozwiązanie wszystkich zadań mogli maksymalnie otrzymać 50 punktów: za każde zadanie, w zależności od jego stopnia trudności, od 1 do 5 punktów; najwyżej punktowane były zadania otwarte.

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Maturzysta musi też przystąpić do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru; maksymalnie do sześciu oraz do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie ma wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego.

(PAP)

 

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest