List otwarty do Senatora, kandydata na Prezydenta Chorzowa Leszka Piechoty.

List otwarty do Senatora, kandydata na Prezydenta Chorzowa Leszka Piechoty.

11 września 2018 Wyłączone przez redakcja

Publikujemy w całości list otwarty – nadesłany do naszej redakcji przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie mgr Mieczysława FIDO którego adresatem jest Senator RP i kandydat na Prezydenta Miasta Chorzów Pan Leszek Piechota.

Szanowny Panie Senatorze, kandydacie na Prezydenta Chorzowa.

            Będąc mieszkańcem Chorzowa jestem zainteresowany naszym miastem, jego rozwojem, a co za tym idzie, Tym, kto nim będzie zarządzał. Tym samym zapoznaję się z programami kandydatów na Prezydenta. Po przeczytaniu Pana propozycji zawartych w programie przedstawionym wyborcom znalazłem spore nieścisłości dotyczących ,,Izby Wytrzeźwień”, którą od 10-ciu lat zarządzam.

 

            Na wstępie wyjaśnię, iż Izba Wytrzeźwień jest od 2000 roku jednym z działów Ośrodka więc należałoby, mając na uwadze prawidłowe nazewnictwo, mówić o Ośrodku Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom mającym w swoich strukturach organizacyjnych, Izbę Wytrzeźwień. Ośrodek (a przede wszystkim organ prowadzący jednostkę budżetową czyli Miasto Chorzów)  realizuje zadania Gminy zawarte w przepisach: Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o rachunkowości i innych.

Żeby doprecyzować  zawarte w Pana programie stwierdzenie:  ,, Stały wzrost obligatoryjnych kosztów funkcjonowania…” przedstawiam bilans ostatnich 3 lat.

  • Rok 2016 : przychody (budżet) 1.466.849,59 zł;  przychody                1.105.023,52 zł.

Część dotowana przez Urząd Miasta to kwota 361.826,07 zł(przyjęto do wytrzeźwienia 5352 osoby).

  • Rok 2017 : przychody (budżet) 1.408.708,51 zł;  przychody                1.055.322,28 zł.

Część dotowana przez Urząd Miasta to kwota 353.386,23 zł (przyjęto do wytrzeźwienia 4871 osób)

  • Rok 2018 : przychody (budżet) 1.628.531 zł; przychody  (plan)    1.338.980 zł.

Część dotowana przez Urząd Miasta to kwota 289.551 zł (szacowana ilość przyjętych do wytrzeźwienia ok 6400 osób).

            Urząd Miasta zawarł porozumienia o współpracy w ramach art. 4¹. 1. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z następującymi gminami: Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Jaworzno, Bieruń, Jaworzno, tym samym zmniejszając koszty utrzymania Ośrodka poprzez zwiększenie dochodów.

            Funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień jest określone Ustawami, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i w tym miejscu trudno zgodzić się z Pana określeniem, że: ,,funkcjonuje według przestarzałych zasad i jest swoistego rodzaju reliktem przeszłości, nie spełniającym swojej funkcji we współczesnym świecie”, gdyż w Polsce na dzień dzisiejszy Izb Wytrzeźwień jest 7, pozostałe funkcjonują w ramach Ośrodków, Centrów udzielających pomocy rodzinom, osobom, uzależnionym, współuzależnionym, bezdomnym oraz tym, którzy mają w swoim otoczeniu osoby potrzebujące pomocy. Być może takie postępowanie jest przestarzałe, jednak udzielanie wsparcia i otoczenie potrzebujących opieką nigdy nie będzie passe.

            Jeżeli udzielenie w skali roku  5168 porad, przeprowadzenie spotkań indywidualnych (3668) i grupowych (pięć grup tygodniowo) wypracowanie rocznie kilkudziesięciu ,,trzeźwych alkoholików jest ,,…działaniem nie przynoszących oczekiwanych efektów”, to zgodzę się z Panem, nie osiągamy oczekiwanych efektów.

Reprezentując środowisko zarządzających Centrami, Ośrodkami, Izbami Wytrzeźwień dodam, że wielokrotnie zwracaliśmy się do Ministerstwa Zdrowia, Posłów na Sejm Rzeczpospolitej z prośbą o przeprowadzenie zmian w Ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, aby dać możliwość zatrudnienia na równi z lekarzem/felczerem ratownika medycznego co pozwoliłoby uniknięcia problemów z obsadą lekarza, jednak każdorazowo odpowiedzi były negatywne. Ostatnie spotkanie w tej sprawie odbyło się z Panią Minister Szczurek – Żelazko w maju bieżącego roku.

            Szanowny Panie Senatorze dla poszerzenia wiedzy i obiektywnego spojrzenia na wykonywane przez Ośrodek zadania w dziedzinie profilaktyki, terapii oraz szeroko pojętej pomocy mieszkańcom miasta zapraszam do zapoznania się z corocznymi sprawozdaniami składanymi do Urzędu Miasta.

            Przepraszam, że odniosłem się tylko do sprawy Ośrodka ale jest to temat mi najbliższy i na wskroś znany wobec powyższego czuję się upoważniony do rzetelnego zajęcia stanowiska, w związku z powyższym proszę przyjąć moje sprostowanie zawartych w Pana programie nieścisłości.

Z poważaniem

Mieczysław Fido

Dyrektor OPOUiIR.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest