Śmieci na nowo propozycja nowej ustawy śmieciowej

Śmieci na nowo propozycja nowej ustawy śmieciowej

12 września 2018 Wyłączono przez redakcja

Resort środowiska przedstawił długo oczekiwany projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Regulacja wprowadza m.in. większą kontrolę gmin nad systemem gospodarowania odpadami, urealnia różnice między stawkami opłat za odpady zmieszane i segregowane oraz wprowadza zmiany w sprawozdawczości śmieciowej.
Śmieci na nowo. MŚ proponuje nową ustawę śmieciowąNa stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano w piątek projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, który pod koniec ubiegłego roku zapowiedział resort środowiska.

Jak podkreślono w uzasadnieniu celem regulacji jest „uproszczenie i ujednolicenie funkcjonujących w gminach systemów gospodarowania odpadami komunalnymi, zwiększenie kontroli gmin nad sposobem gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewnienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a co za tym idzie zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia”.

Więcej frakcji w recyklingu

W projekcie zaproponowano m.in. zmianę sposobu liczenia poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych.

W świetle nowych przepisów poziom w wysokości co najmniej 50 proc. wagowo będzie mógł być liczony w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych, które zostaną poddane recyklingowi i przygotowaniu do ponownego użycia (w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne). Dotychczasowe przepisy określały, aby poziom ten był liczony w stosunku do czterech frakcji odpadów komunalnych tj. papier, metale, tworzyw sztucznych i szkła.

W nowej ustawie wprowadzono możliwości zbierania odpadów komunalnych w workach (dotychczasowe przepisy ustawy dotyczące zbierania odpadów komunalnych odnoszą się jedynie do pojemników). Tymczasem jak wskazują autorzy projektu, wiele gmin stosuje zbieranie odpadów w workach ze względu na to, że zajmują one mniej miejsca i są znacznie tańszym rozwiązaniem.

Wszyscy w systemie

Zgodnie z projektem gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych zostaną objęci wszyscy właściciele nieruchomości.

Obecnie w przypadku nieobjęcia nieruchomości niezamieszkałych gminnym systemem odbierania odpadów komunalnych właściciele takich nieruchomości są zobowiązani samodzielnie podpisywać umowy na odbieranie odpadów z firmami uprawnionymi do ich odbierania. W praktyce jednak zdarza się, że tego nie robią, a śmieci lądują na dzikich wysypiskach.

Po nowelizacji wszystkie nieruchomości, również te na których nie zamieszkują mieszkańcy, z mocy prawa będą objęte zorganizowanym przez gminę systemem odbierania odpadów komunalnych.

Przetargi rozdzielone

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie konieczności rozłącznego ogłaszania i przeprowadzania przetargu na odbiór i przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Rozwiązanie ma zapobiegać nielegalnym praktykom podmiotów wyłonionych przez gminy w drodze przetargu.

Nowa ustawa zabrania ryczałtowego rozliczania się pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady komunalne np. przez określenie płatności przez gminy za odbiór odpadów wyłącznie w odniesieniu do masy odpadów przekazanych do przetwarzania.

Nowa ustawa wprowadza też obowiązek przekazywania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości bioodpadów stanowiących odpady komunalne do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (dotychczas obowiązek ten dotyczył zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów zielonych). W związku z tą zmianą zaproponowano  usunięcie z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach definicji odpadów zielonych, gdyż definicja bioodpadów obejmuje również odpady zielone. Jednocześnie wskazano, że do postępowania z odpadami komunalnymi stanowiącymi części roślin pochodzących z pielęgnacji cmentarzy i targowisk stosuje się przepisy dotyczące postępowania z bioodpadami stanowiącymi odpady komunalne.

Projekt przewiduje też wprowadzenie stałej ryczałtowej stawki opłaty za rok od domku letniskowego rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 96 zł (średnia stawka od osoby wynosząca 8 zł razy 12 miesięcy). Jednocześnie ze względu na specyfikę rodzinnych ogrodów działkowych zaproponowano  wyłączenie przepisów dotyczących ustalania tej stawki do ROD. Opłata dla rodzinnych ogrodów działkowych będzie ustalana jak dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Opłata śmieciowa po nowemu

W projekcie zaproponowano również rozwiązania, które dadzą gminom większe możliwości w stosowaniu kryteriów różnicujących stawki opłaty za śmieci, a także umożliwiające zwalnianie w części z opłaty właścicieli nieruchomości posiadających kompostownik przydomowy.

W przypadku, gdy naruszony zostanie obowiązek selektywnego zbierania odpadów ustawa wskazuje, aby stawka opłaty była wyższa 4-krotnie od stawki za odpady komunalne zbierane selektywnie (czyli wyższa o 18 zł od obecnie średnio ustalanej dla odpadów zbieranych nieselektywnie). Resort środowiska szacuje, że zmiana ta spowoduje wzrost w dochodach wszystkich gmin w Polsce średnio o ponad 110 mln rocznie, czyli w przeliczeniu na gminę średnio 44,7 tys. na rok.

W projekcie doprecyzowano, że środki pochodzące z opłaty śmieciowej, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym, gmina będzie mogła wykorzystać na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, a także na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki łub worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie.

Korekta po nadwyżce

W projekcie uwzględniono też postulat Krajowej Rady RIO, która wielokrotnie apelowała, aby w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy ujmowane były dane o zrealizowanych dochodach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zestawieniu z wydatkami poniesionymi na finansowanie systemu. Zgodnie z nową ustawą w przypadku stwierdzenia nadwyżki wpływów nad wydatkami gmina będzie zobowiązana do korekty stawek.

W ustawie zaproponowano też usunięcie przepisów dotyczących częstotliwości odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów w przypadku gmin wiejskich oraz części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich. Jak tłumaczą autorzy chodzi o zapewnienia odbierania tych odpadów również na terenach wiejskich przyjemniej raz na dwa tygodnie (niekiedy ustanowiona częstotliwość w przypadku tych terenów była rzadsza niż raz na miesiąc, co mogło prowadzić do nielegalnego pozbywania się odpadów komunalnych).

Resort środowiska zaproponował, aby znowelizowana ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

(PAP)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 28 sierpnia 2018 r.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest