Stawki za wodę. Rząd proponuje nowe stawki opłat za usługi wodne.

Stawki za wodę. Rząd proponuje nowe stawki opłat za usługi wodne.

8 listopada 2017 Wyłączone przez redakcja

Od 4 gr do prawie 7 gr wyniosą jednostkowe stawki opłaty za pobór 1 m sześć. wody na potrzeby zbiorowego zaopatrzenia w wodę – zakłada projekt rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Środowiska.


Pisaliśmy w lipcu na łamach naszego portalu Echo Chorzowa o planowanych podwyżkach wody. Obecnie na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne, którego celem jest pełne wdrożenie zasady zwrotu kosztów usług wodnych. Zgodnie z nią podmioty korzystające z usług wodnych, w szczególności pobierające wody podziemne lub powierzchniowe, wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi powinny ponosić opłaty za usługi wodne.

Jak tłumaczy resort środowiska, był to jeden z warunków uruchomienia przez Unię Europejską płatności w ramach perspektywy finansowej na inwestycje w zakresie gospodarki wodnej w perspektywie 2014-2020.

Zgodnie z projektem opłaty za usługi wodne będą uiszczane w formie opłaty stałej i opłaty zmiennej. W rozporządzeniu określono jednostkowe stawki w sumie kilkudziesięciu rodzajów opłat.

Przykładowo, jednostkowa stawka opłaty zmiennej do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi ma wynieść 0,068 zł za 1 m sześć. pobranych wód podziemnych, a w przypadku pobranych wód powierzchniowych stawka ma wynosić 0,040 zł za 1 m sześć.

Projekt precyzuje też, że opłata stała będzie naliczana za maksymalną ilość m3/s pobranej wody powierzchniowej lub podziemnej, jaka została ustalona w pozwoleniu wodnoprawnym. Opłata stała będzie naliczana również za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, a także za odprowadzanie wód opadowych do wód z otwartych lub zamkniętych systemów kanalizacji deszczowej służącej do odprowadzania opadów atmosferycznych.

Z kolei opłata za odprowadzanie wód pochodzących z odwodnienia gruntów w granicach administracyjnych miast będzie ponoszona wyłącznie w formie opłaty stałej.

Autorzy projektu wskazali, że celem wprowadzenia opłaty stałej jest określenie rzeczywistych potrzeb podmiotów korzystających z wód w ramach usług wodnych. Będzie to miało wpływ na racjonalizację zarządzania zasobami wodnymi przez „uwolnienie” zasobów, które zostały rozdysponowane przez obowiązujące pozwolenia wodnoprawne, i pozwolenia zintegrowanych i nie są wykorzystane w celu określonym w tym pozwoleniu wodnoprawnym lub pozwoleniu zintegrowanym.

W uzasadnieniu projektu zaznaczono, że zgodnie z decyzją Rady Ministrów wysokości jednostkowych stawek opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych oraz za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w latach 2018 – 2019 nie ulegają podwyższeniu.

Marcin Przybylski PAP

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest