Sylwetka Radnego

25 sierpnia 2015 Wyłączono przez Tomasz Breguła

Mariola RolederMariola Roleder
Wspólnie dla Chorzowa

Urodziłam się 29 sierpnia 1959 roku w Oświęcimiu. Ukończyłam Gdańską Akademię Medyczną. Po studiach przyjechałam na Śląsk i tutaj rozpoczęłam pracę w zawodzie – początkowo na oddziale intensywnej terapii i anestezjologii w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie, a następnie w Poradni Rejonowej znajdującej się na Placu Piastowskim. W tym okresie uzyskałam specjalizację w dziedzinie anestezjologii, medycyny ogólnej i medycyny rodzinnej. Od 2000 roku prowadzę własny Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chorzowie Starym przy ul Henryka Majętnego 14. Do prowadzenia własnej działalności gospodarczej z zakresu usług medycznych przygotowały mnie studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami służby zdrowia oraz zarządzania spółkami skarbu państwa. Mam męża, który jest lekarzem, a także córkę, która postanowiła pójść w nasze ślady i studiuje obecnie medycynę.

W Chorzowie mieszkam od 30 lat. Zawsze odzywała się we mnie tzw. dusza społecznika i dlatego, ponad 16 lat temu, postanowiłam spróbować swoich sił w wyborach samorządowych. W ubiegłym roku rozpoczęła się moja piąta kadencja w Radzie Miasta. W tym czasie pełniłam funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczącej Komisji Zdrowia. Dzięki współpracy z członkami klubu radnych Wspólnie dla Chorzowa oraz z byłym prezydentem miasta Markiem Koplem, udało nam się wprowadzić wiele pozytywnych zmian w sposobie funkcjonowania placówek służby zdrowia w naszym mieście. Podjęcie decyzji o prywatyzacji Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Specjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej wymagała odwagi i budziła wiele kontrowersji. Z perspektywy czasu można jednak stwierdzić, że były to dobre decyzje, które przełożyły się na lepsze funkcjonowanie tych placówek i w konsekwencji, na lepszą opiekę medyczną pacjentów.

To co udało się w tamtym czasie, nie musi sprawdzić się jednak w obecnej rzeczywistości. Polityka państwa w stosunku do szpitalnictwa nie jest jasna. Platforma Obywatelska przez 8 lat rządów nie wprowadziła jakiegokolwiek planu zaopatrzenia medycznego. W październiku odbędą się wybory do sejmu i senatu. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć jakie będą ich wyniki. Wielką niewiadomą pozostaje również to, czy wszystkie prywatne placówki medyczne, otrzymają możliwość podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dlatego właśnie z dużym niepokojem spoglądam na działania zmierzające do komercjalizacji Zespołu Szpitali Miejskich i przekształcenia go w spółkę prawa handlowego, z większościowym udziałem gminy. Uważam, że nie jest to dobry moment na podejmowanie takich decyzji.

Praca w Komisji Rewizyjnej nauczyła mnie natomiast spoglądać na sprawy miasta w sposób obiektywny. W poprzednich latach, naszym głównym zadaniem było rozpatrywanie składanych przez mieszkańców skarg na prezydenta oraz podległe mu jednostki. Do naszych kompetencji należało również sprawowanie kontroli nad tworzeniem i realizacją budżetu miasta, a także przygotowanie uchwały o udzieleniu absolutorium prezydentowi. Zdobyte w ten sposób doświadczenia pozwoliły mi w sposób racjonalny i rzetelny patrzeć na finanse publiczne. Odkąd całkowitą władzę w naszym mieście objęła Platforma Obywatelska, tę część obowiązków przejęła Komisja Budżetu i Gospodarki. Zadania powierzone Komisji Rewizyjnej w obecnej kadencji, staram się wykonywać najlepiej jak potrafię, rozpatrując każdy zgłaszany problem w sposób rozważny, wolny od osobistych poglądów politycznych.

Nigdy nie byłam związana z żadną partią polityczną. Podejmując jakiekolwiek czynności związane z pełnieniem funkcji radnego, mam na uwadze przede wszystkim dobro miasta i jego mieszkańców. Odmienną postawę przyjmują przedstawiciele chorzowskiej Platformy Obywatelskiej, których poczynania zbyt często przypominają prowadzenie kampanii PR-owskiej. Taka strategia przez lata przynosiła partii znakomite efekty polityczne. Niestety nie zawsze przekładała się na korzyści dla chorzowian. Dotyczy to również utworzenia w ub.r., z inicjatywy radych Platformy Obywatelskiej, wyborczej koalicji pn. Porozumienie dla Chorzowa, a także notorycznego podejmowania działań, które nie są w moim przekonaniu niczym innym, jak „mydleniem oczu” mieszkańcom naszego miasta. Nie zgadzam się z taką polityką zarządzania i niejednokrotnie wyrażam to poprzez aktywne uczestnictwo w posiedzeniach samorządu miejskiego.

Zawsze starałam się realizować stawiane prze sobą cele i wykonywać obowiązki związane z mandatem radnego, najlepiej jak potrafię. Doceniają to wyborcy, którzy podczas ubiegłorocznych wyborów samorządowych, postanowili zaufać mi po raz kolejny. W obecnej kadencji, jako przewodnicząca klubu radnych Wspólnie dla Chorzowa, kontynuuję realizację swojego programu wyborczego, stawiając na pierwszym planie problemy zdrowotne mieszkańców Chorzowa – zarówno te związane bezpośrednio z chorobą, jak i z szeroko pojętą profilaktyką. Dbam także o to, aby programy prozdrowotne finansowane przez miasto były kontynuowane, by wprowadzano nowe, a dostępność do służby zdrowia ambulatoryjnej i szpitalnej stała na jak najwyższym poziomie. Nie zapominam przy tym o innych sprawach ważnych dla mieszkańców naszego miasta – szczególnie rodzin wielodzietnych, którym jest najtrudniej i których dzieci, ich socjalne warunki życia, a także wykształcenie oraz perspektywy na przyszłość, są dla wielu rodziców mieszkających na terenie Chorzowa, najważniejsze.

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest