Dofinansowania dla samorządów, przedsięwzięć chroniących ziemię.

Dofinansowania dla samorządów, przedsięwzięć chroniących ziemię.

18 lutego 2017 Wyłączono przez redakcja

Od 1 marca samorządy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach programu „Ochrona powierzchni ziemi”. NFOŚiGW ma na ten cel ponad 150 tys. zł.

W ramach części pierwszej programu „Rekultywacja terenów zdegradowanych” wsparcie finansowe mogą uzyskać przedsięwzięcia przywracające wartość użytkową i przyrodniczą terenom zniszczonym przez działalność człowieka.

Dofinansowanie może przyjąć formę dotacji obejmującej do 80 proc. kosztów kwalifikowanych lub pożyczki wynoszącej do 100 proc. kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć realizowanych w trybie wykonania zastępczego. Natomiast w ramach części drugiej programu „Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura” dofinansowanie w formie pożyczki mogą uzyskać przedsięwzięcia wymienione w szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

Wnioski będzie można składać w formie elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie. W przypadku braku podpisu elektronicznego, oprócz przesłania wersji elektronicznej należy złożyć bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW wygenerowany przy użyciu Generatora skrócony wydruk wniosku i oświadczenia podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskującego. Zgłoszenia będą poddawane ocenie na bieżąco, a o jej wyniku wnioskodawcy będą informowani pisemnie.

Termin składania wniosków upłynie 15 grudnia lub po wyczerpaniu środków.

Wartość alokacji w przypadku bezzwrotnych form dofinansowania wynosi do 82 tys. zł, a dla zwrotnych form do 68 tys. zł.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/.

Źródło: NFOŚiGW

Echo Chorzowa, informacje, wiadomosci, aktualnosci
pinterest